Všeobecné podmienky používania

Platné od 16. 04. 20187

 

Túto webovú stránku (ďalej len „webová stránka“ zverejňuje:

spoločnosť GROUPE SEB SLOVENSKO Sro, so sídlom na adrese Shopping Palace Bratislava, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, registrovaná pod samostatným identifikačným číslom 31341489.

Poskytovateľom hostingu webovej stránky je:

francúzska spoločnosť Spoločnosť EQUINIX France SAS, zjednodušená akciová spoločnosť s jediným spoločníkom, s akciovým kapitálom vo výške 58 451 181,86 eur, so sídlom na adrese 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Francúzsko, registrovaná pod samostatným registračným číslom 429 840 853 v obchodnom registri mesta Bobigny Tel: +33 [0]4 76 44 50 50; Fax: +33 [0]4 76 44 00 41.

Všeobecné informácie týkajúce sa prevádzky webovej stránky

Táto webová stránka je vlastníctvom spoločnosti Groupe SEB SLOVENSKO Sro, ktorá je súčasťou skupiny Groupe SEB. Skupina Groupe SEB zahŕňa všetky priame alebo nepriame dcérske spoločnosti SEB S.A., so sídlom na adrese 112, Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69132 Ecully,Francúzsko; Tel: +33 [0] 4 72 18 18 18; Fax: +33 [0]4 72 18 16 55.

 

 1. ÚVOD

   

  Táto webová stránka prístupná na adrese www.Krups.fr (ďalej len „webová stránka“) umožňuje návštevníkom prezeranie informácií uvedených na webovej stránke, prípadne, ak je táto služba na stránke dostupná, objednávku tovaru a/alebo služieb v súlade s príslušnými všeobecnými podmienkami predaja.Pred vstupom na webovú stránku si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len „Všeobecné podmienky používania“), v ktorých sú uvedené všeobecné podmienky týkajúce sa používania webovej stránky.

 2. Tieto podmienky používania predstavujú zmluvu medzi Groupe SEB SLOVENSKO Sro ďalej len „my“, „náš“) a každým internetovým používateľom, ktorý vstúpi na webovú stránku, bude si ju prezerať alebo ju navštívi (ďalej len „vy“, „váš“).

 3. Súhlas so všeobecnými podmienkami používania

   

  Vstupom na webovú stránku a/alebo jej používaním vyjadrujete súhlas s dodržiavaním týchto všeobecných podmienok používania a všetkých podmienok, ktoré obsahujú alebo na ktoré odkazujú.

  V prípade, že nesúhlasíte s dodržiavaním všetkých alebo niektorých povinností alebo podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach používania, nepoužívajte túto webovú stránku.

 4. Úpravy webovej stránky a všeobecných podmienok používania

   

  Máme právo na úpravu celej webovej stránky alebo jej časti a/alebo týchto všeobecných podmienok používania, a to priebežne a bez predchádzajúceho upozornenia. Musíte si prečítať a pravidelne kontrolovať všeobecné podmienky používania, ako aj všetky podmienky, na ktoré odkazujú, aby ste mali stále aktuálne informácie o podmienkach, ktoré sa na vás vzťahujú.

  Pokračovaním v používaní webovej stránky po zmenách vykonaných vo všeobecných podmienkach používania alebo funkciách webovej stránky potvrdíte svoj súhlas s týmito zmenami.

 5. Duševné vlastníctvo

   

  Všetky prvky, ktoré tvoria webovú stránku, ako sú okrem iného texty, fotografie, ilustrácie, videá, zvuky, dizajny, vzhľad, štruktúra, koncepty, technické a grafické riešenia, databázy, softvérové aplikácie, zdrojové kódy bez ohľadu na to, či sú sprístupnené na webovej stránke a/alebo sa prenášajú cez webovú stránku, sú našim výhradným vlastníctvom.

  Logá a ďalšie charakteristické značky uvedené na webovej stránke sú chránené v rámci právnych predpisov o ochranných známkach spoločnosťami skupiny Groupe SEB.

  Akákoľvek reprodukcia, znázornenie, adaptácia, zmena, zverejnenie, prenos, pozmenenie, začlenenie do inej webovej stránky, komerčné využitie a/alebo celkové či čiastočné opätovné použitie webovej stránky alebo jedného z prvkov, ktoré obsahuje, akýmkoľvek postupom a na akomkoľvek médiu je prísne zakázaná.

  Používatelia budú zodpovední za akékoľvek neoprávnené použitie webovej stránky alebo jej obsahu a informácií na nej zverejnených, ktoré by predstavovalo porušenie práv duševného vlastníctva, ktoré sa trestá na základe všetkých relevantných platných zákonov a predpisov, okrem iného vrátane všetkých relevantných zákonov a predpisov v oblasti autorského práva a iného duševného vlastníctva.

  Akékoľvek čiastočné alebo celkové znázornenie a/alebo reprodukcia, a/alebo využívanie ochranných známok predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva, ktoré sa trestá na základe všetkých relevantných platných zákonov a predpisov, okrem iného vrátane všetkých relevantných zákonov a predpisov v oblasti ochranných známok a iného duševného vlastníctva. To isté sa týka akýchkoľvek databáz obsiahnutých na webovej stránke, ktoré sú chránené ustanoveniami všetkých relevantných platných zákonov a predpisov, okrem iného vrátane všetkých relevantných zákonov a predpisov týkajúcich sa databáz. Používatelia budú zodpovední za akúkoľvek reprodukciu alebo výňatky z webovej stránky.

  Ustanovenia týchto zákonov a predpisov nebudú brániť ďalším krokom proti osobám zodpovedným za neoprávnené použitie webovej stránky alebo jej obsahu.

 6. Zodpovednosť a prístup na webovú stránku

   

  Všetky údaje, informácie a publikácie, ktoré sú k dispozícii alebo dostupné na prevzatie na webovej stránke, sa poskytujú len na informačné účely a nepovažujú sa za výhradné. Nezaručujeme presnosť, úplnosť ani aktuálnosť informácií uvedených na webovej stránke. Informácie dostupné na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické chyby alebo nepresnosti, a tiež tlačové chyby. Tieto informácie sa môžu pravidelne upravovať a tieto úpravy sa budú začleňovať do nových verzií webovej stránky.

  Nemôžeme zaručiť, že na webovej stránke sa nebudú nachádzať nezrovnalosti, nedostatky či chyby, ani ich opravu, ani to, že webová stránka bude fungovať bez prerušenia či zlyhania, ani že bude kompatibilná s akýmkoľvek typom hardvéru.

  Potvrdzujete, že disponujete zručnosťami, zdrojmi a znalosťami požadovanými na používanie tejto webovej stránky. Zároveň potvrdzujete, že ste plne zodpovedný za uchovávanie, bezpečnosť a integritu vašich údajov, vášho hardvéru a softvéru pri vstupe na túto webovú stránku.

  Naša spoločnosť ani žiadna zo spoločností skupiny Groupe SEB nie je zodpovedná za priame či nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania webovej stránky, obsahu webovej stránky či akéhokoľvek iného prvku dostupného na serveroch, ktoré zabezpečujú hosting webovej stránky.

  Máme právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, ukončiť, pozastaviť alebo prerušiť, a to z akéhokoľvek dôvodu a podľa nášho výhradného uváženia, prístup k celej webovej stránke alebo jej časti, okrem iného vrátane obsahu, funkcií a času dostupnosti webovej stránky. Týmto odmietame zodpovednosť v prípade nedostupnosti webovej stránky.

  Ak máte nejaké pripomienky a návrhy k webovej stránke, kontaktujte nás prosím prostredníctvom sekcie „Kontaktujte nás“ na webovej stránke.

 7. Nákupy – všeobecné podmienky predaja

   

  Ak bude táto služba dostupná na stránke, môžete nakupovať online v Obchode s doplnkami. Akékoľvek nákupy uskutočnené v Obchode s doplnkami sú od spoločnosti SEB International Service v súlade so všeobecnými podmienkami predaja. Ďalšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach predaja.

 8. Odkazy na iné webové stránky

   

  Na webovej stránke sa uvádzajú odkazy na iné webové stránky prostredníctvom hypertextových odkazov. Nie sme prevádzkovateľmi týchto webových stránok a nemáme kontrolu nad ich obsahom. Nie sme preto zodpovední za obsah týchto webových stránok ani za zber a prenos osobných údajov, inštaláciu súborov cookie, ani za žiadny iný postup vykonávaný s rovnakým účelom na týchto webových stránkach.

 9. Ochrana údajov

   

  Akékoľvek osobné údaje zverejnené alebo zhromaždené prostredníctvom alebo pomocou webovej stránky sa budú používať v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia, ktoré sú uverejnené na webovej stránke.

  Ďalšie informácie o spôsobe zhromažďovania a spracovávania vašich údajov nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.

 10. Rozhodné právo – riešenie sporov

   

  Tieto všeobecné podmienky používania sa riadia právom krainy vášho bydliska. V prípade sporu majú výhradnú právomoc súdy krajiny vášho bydliska.